2.4.1 Gennemgang

Når miljømyndigheden er færdig med sagsbehandlingen, sender den udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen til kommentering hos virksomheden.

Når du som virksomhed får udkast til revurdering af miljøgodkendelsen til kommentering, er det vigtigt, at du nøje gennemgår udkastet med hensyn til indhold og stillede vilkår, herunder tidsfrister for efterlevelse af kravene.

Idet revurderingen vil blive offentliggjort via den elektroniske miljøportal, Digital Miljø Administration (DMA), er det vigtigt, at du i forbindelse med kommenteringen også vurderer, om der er oplysninger, du mener, der skal undtages offentliggørelse efter miljøoplysningsloven eller – hvis der er tale om personhenførbare oplysninger - persondataforordningen. I givet fald bør du i dit høringssvar angive, hvilke oplysninger i miljøgodkendelsen der ønskes undtaget, samt hvorfor oplysningerne efter din opfattelse skal undtages, f.eks. af hensyn til forretningshemmeligheder eller af konkurrencemæssige årsager.

Hvis du gør indsigelse mod offentliggørelse af visse oplysninger, afgør myndigheden, hvad der kan undtages fra offentliggørelse. Der er som udgangspunkt offentlighed omkring de oplysninger myndigheden ligger inde med, og det er myndigheden, som på baggrund af en konkret vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt de oplysninger, som du ønsker undtaget, opfylder betingelserne for at kunne undtages offentliggørelse. Du kan læse om partshøring og offentliggørelse af afgørelsen under pkt. 5.5.

Læs mere her: