2.4.1 Gennemgang

Når miljømyndigheden er færdig med sagsbehandlingen, sender den udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen til kommentering hos virksomheden.

Når du som virksomhed får udkast til revurdering af miljøgodkendelsen til kommentering, er det vigtigt, at du nøje gennemgår udkastet med hensyn til indhold og stillede vilkår, herunder tidsfrister for efterlevelse af kravene.

Idet revurderingen vil blive offentliggjort via den elektroniske miljøportal, Digital Miljø Administration (DMA), er det vigtigt, at du i forbindelse med kommenteringen også vurderer, om der er oplysninger, du mener, der skal undtages offentliggørelse efter miljøoplysningsloven eller – hvis der er tale om personhenførbare oplysninger - persondataforordningen. I givet fald bør du i dit høringssvar angive, hvilke oplysninger i miljøgodkendelsen der ønskes undtaget, samt hvorfor oplysningerne efter din opfattelse skal undtages, f.eks. af hensyn til forretningshemmeligheder eller af konkurrencemæssige årsager.

Hvis du gør indsigelse mod offentliggørelse af visse oplysninger, afgør myndigheden, hvad der kan undtages fra offentliggørelse. Der er som udgangspunkt offentlighed omkring de oplysninger myndigheden ligger inde med, og det er myndigheden, som på baggrund af en konkret vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt de oplysninger, som du ønsker undtaget, opfylder betingelserne for at kunne undtages offentliggørelse. Du kan læse om partshøring og offentliggørelse af afgørelsen under pkt. 5.5.

Læs mere her:

Det er vigtigt at gennemgå indholdet i udkast til afgørelsen om revurdering. Overvejelser i denne forbindelse bør være:

  • Modsvarer indholdet i afgørelsen den aktivitet, der foregår nu - og de fremtidige overvejelser om denne?
  • Er der mulighed for nødvendig produktionsmæssig fleksibilitet?
  • Giver afgørelsens indhold eventuelt anledning til unødige driftsmæssige begrænsninger?

Hvis der i afgørelsen om revurdering er stillet krav om nedbringelse af miljøpåvirkninger, bør tidsfrister og aktiviteter i denne forbindelse vurderes i forhold til virksomhedens formåen og praktiske gennemførelse. I denne forbindelse er det vigtigt at referere til proportionalitetsprincippet, hvorefter der altid skal ske både en teknisk og økonomisk afvejning. Ved brug af proportionalitetsprincippet skal der altid sendes den nødvendige dokumentation med.

Ved bilag 1 virksomheder kan der være lovmæssige frister for, hvornår krav skal opfyldes. Det drejer sig om vilkår, der relaterer sig til BAT-konklusioner. Dette kan du læse mere om i afsnittet princippet om BAT.

Når du modtager udkast til revurdering af miljøgodkendelse til kommentering, er det vigtigt, at du gør brug af muligheden for at forholde sig til og kommentere forslag til vilkår.

Vilkår skal:

  • være hjemlede - dvs. myndigheden kan fastsætte vilkår, når det kan begrundes ud fra miljøbeskyttelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser
  • skal være relevante
  • være formuleret klart, entydigt og specifikt, således at virksomheden, myndigheden - og andre - ikke kan være i tvivl om indholdet og rækkevidden af vilkåret
  • kunne kontrolleres og det skal kunne dokumenteres om vilkåret overholdes.

Vær opmærksom på vilkår for egenkontrol og udformningen af disse. Vilkår for egenkontrol bør udformes og tilrettelægges således, at de i størst mulig omfang understøtter den daglige drift og understøtter den driftsstyring, I allerede har.

Senest opdateret d. 03-09-2021