4.3.1 Afgørelse – Bilag 1-virksomheder

Godkendelser af bilag 1-virksomheder, hvis hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet otte år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang.

Afgørelsen om revurdering træffes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41 a eller 41b. I afgørelsen fastsættes også det seneste tidspunkt for den næste regelmæssige revurdering, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 46.

Hvis en revurdering vedrører en virksomhed, der er omfattet af listerne i både bilag 1 og bilag 2, meddeles én samlet afgørelse. Hvis revurderingen vedrører en virksomhed, som også er omfattet af et eller flere afsnit om standardvilkår, skal disse standardvilkår indsættes i afgørelsen. Se mere om standardvilkår i afsnittet om "Bilag 2-virksomheder". Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om eventuelle ændringer af vilkår i virksomhedens godkendelse. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om den gennemførte offentlighedsprocedure, og en kort redegørelse for myndighedens overvejelser i forhold til eventuelle høringssvar, som er indkommet.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 45 skal tilsynsmyndigheden tage en godkendelse af en bilag 1-virksomhed op til revurdering, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter, og hvorvidt der fortsat skal være en lempelse efter § 28.

Hvis en revurdering er udløst af en BAT-konklusion, skal der i afgørelsen fastsættes en frist for overholdelse af eventuelle nye vilkår, som udløber senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For andre ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan tilsynsmyndigheden fastsætte en anden gennemførelsesfrist.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1, skal tilsynsmyndigheden lægge relevante BAT-konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 7, til grund i forbindelse med revurdering af bilag 1-virksomheder.

Indtil en BAT-konklusion på området er vedtaget af EU-Kommissionen og offentliggjort i EU-Tidende, skal tilsynsmyndigheden lægge konklusionerne om BAT i BAT-referencedokumenter til grund ved revurdering af godkendelser, jf. § 49, stk. 2.

Ved revurderinger kan der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 2 træffes afgørelse, inden en basistilstandsrapport foreligger, hvis det er nødvendigt for at beskytte miljø eller sundhed. Der skal som hovedregel foreligge en basistilstandsrapport, inden en afgørelse meddeles. Se mere om basistilstandsrapporter i afsnittet "basistilstandsrapport - revurderinger", samt i EU-kommissionens vejledning om basistilstandsrapport.

Hvis en virksomhed har behov for at fravige en BAT-konklusion, skal der være argumenteret for det i ansøgningen og det skal fremgå af afgørelsen. Se mere i afsnittet "fravigelse af BAT-konklusioner".

I sager om revurdering må tilsynsmyndigheden ikke træffe afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 41, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsmyndighedens udkast til afgørelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 51. Se mere herom i opslaget om forudgående offentlighed.

Senest opdateret d. 18-10-2022