1.1.2 Ny virksomhed, projektide og lokalisering

Som noget af det første bør du undersøge, om din idé kan realiseres på den lokalitet, du har i tankerne, herunder om virksomheden kan etableres inden for de gældende planlægningsmæssige rammer for området.

Din virksomhed kan ikke opnå en miljøgodkendelse, hvis den påfører omgivelserne forurening, der er for stor i forhold til, hvad omgivelserne kan tåle, se evt. § 19, stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og afsnittet om habitatreglerne. Vær opmærksom på, at en påvirkning af et habitatområde eller bilag IV-arter kan betyde, at der ikke kan meddeles godkendelse til dit projekt, og at du kan blive nødt til at overveje en tilpasning af dit projekt eller en anden lokalisering.

Du skal derfor vurdere, hvilke gener dit projekt kan give anledning til - og vurdere, hvordan det vil påvirke omgivelserne. Kommer aktiviteten f.eks. til at ligge tæt op ad boliger eller andre følsomme anvendelser, er det særligt vigtigt at vurdere, om aktiviteten kan give anledning til eksempelvis støv, lugt- eller støjgener. Hvis dette er tilfældet, kan det være nødvendigt, at du gør dig særlige overvejelser om indretning af virksomheden og planlægning af til- og frakørsel.

Myndigheden har pligt til at oplyse og vejlede om de gældende regler. Derfor kan og bør du gå i dialog med dem om omfanget og indholdet af din ansøgning i din forberedelsesfase.

Forhåndsdialog særligt for nye virksomheder omfattet af bilag 2

Det er en god idé at gå i dialog med godkendelsesmyndigheden, inden virksomheden starter ansøgningsprocessen i Byg og Miljø. Forhåndsdialogen kan være med til at sikre, at din virksomhed kommer godt fra start. Forhåndsdialogen er særlig vigtig ved etablering af ny virksomhed.

Se mere om forhåndsdialog her.

Da du skal kende dit listepunkt, når du søger i Byg og Miljø, kan du bruge forhåndsdialogen til at få afklaret, hvilket listepunkt(er) i godkendelsesbekendtgørelsen din virksomheds aktiviteter er omfattet af. Der kan være tale om både de ansøgte aktiviteters listepunkter og den eksisterende virksomheds. Det er vigtigt, at du har det på plads, inden du begynder på din ansøgning i Byg og Miljø, da systemet ellers kan komme til at bede dig om de forkerte oplysninger.

Læs om listepunkter her

Senest opdateret d. 17-10-2022

Se tidligere vejledningstekst