1.1.1 Ændringer eller udvidelser af eksisterende virksomhed

Har du en eksisterende virksomhed, der allerede er miljøgodkendt, vil der være krav om miljøgodkendelse af ændringer og udvidelser, når ændringen eller udvidelsen medfører forøget forurening i forhold til det, der allerede er godkendt. Med andre ord må du i sådanne tilfælde ikke have lov til at ændre eller udvide din virksomhed, før du har fået en miljøgodkendelse, hvis ændringen eller udvidelsen medfører forøget forurening. Ændringer, som alene omfatter indførelse af forbedrede forureningsbegrænsende foranstaltninger, vil normalt ikke kræve en godkendelse. Der er i loven ikke fastsat nogen nedre grænse for forøgelse af forureningen i forhold til, hvad der kan begrunde godkendelsespligt.

Du bør derfor kontakte myndigheden, når du har planer om ændringer eller udvidelser, for at få vurderet, hvorvidt ændringen eller udvidelsen er godkendelsespligtig.

Eksempler på forøget forurening kan være:

  • Der sker en forøgelse af den godkendte produktionstid
  • Affaldsmængder øges
  • Flytning af støjkilder, så nogle naboer påvirkes mere
  • Etablering af en bedre renseteknik, som indebærer eksempelvis en øget mængde spildevand

En eksisterende virksomhed, der ikke tidligere har været miljøgodkendt, kan ved en udvidelse eller ændring blive godkendelsespligtig enten på grund af produktionskapacitetens nye størrelse eller fordi, at der kommer nye aktiviteter til, der gør, at virksomheden bliver godkendelsespligtig.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har planer om at udvide eller ændre en eksisterende virksomhed i afsnittet om godkendelsespligt hvornår?

Det er myndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en ændring eller udvidelse kræver miljøgodkendelse. For at myndigheden kan træffe afgørelse er det vigtigt, at du fremsender den nødvendige dokumentation.

Afklaring af, hvilken dokumentation du skal sende, kan ske ved dialog med myndigheden. Du kan læse mere om indledende drøftelse med myndigheden i afsnittet om indledende drøftelse med myndigheden.

Når du har fået en afklaring på, hvad der kræves af dokumentation, skal du have udarbejdet en ansøgning om miljøgodkendelse. Du kan læse mere om udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse i afsnittet om udarbejdelse af ansøgning

Hvis du har en bestående virksomhed, som du vil ændre eller udvide, er det desuden vigtigt at finde ud af, om det kan ske inden for de planlægningsmæssige bestemmelser, der gælder for det område, hvor virksomheden er beliggende (typisk kommuneplan eller lokalplan). Hvis ikke, kræver det en dispensation fra eller ændring af planen. Hvis det er muligt at få ændret en plan, er det ofte en tidskrævende proces, med mindre der er tale om småændringer, der kan gives via f.eks. en dispensation fra en lokalplan.

Senest opdateret d. 27-06-2014