1.1.4 Ny virksomhed/ større ændring af skitseprojekt

Ved etablering af ny virksomhed udarbejdes ofte et skitseprojekt. Dette kan også være relevant ved større ændringer eller udvidelser af eksisterende virksomhed. I forbindelse med skitseprojekteringen er der en række forhold, det giver mening at afklare med myndigheden. Det kan derfor være en god idé at indlede en dialog med myndigheden allerede på dette tidlige tidspunkt.

Nogle eksempler på emner, det kan være relevant at overveje og evt. undersøge, inden du drøfter projektet med myndigheden, er:

 • Hvilke planlægningsmæssige bestemmelser gælder for den lokalitet, hvor virksomheden planlægges etableret, og er den planlagte aktivitet i overensstemmelse hermed?
 • Hvilken til- og frakørsel til virksomheden forventes, og er der særlige forhold, der skal tages hensyn til?
 • Hvilke ressourcer er der brug for (vand, kølevand, energi), og hvordan tænkes dette behov dækket?
 • Hvilke mængder af processpildevand forventes der at være fra virksomheden, og hvordan forventes det afledt?
 • Hvorfra vil der blive afledt overfladevand, og hvordan skal det afledes?
 • Hvilken luftemission vil der være fra aktiviteten, og er der særlige forhold, der skal tages hensyn til (f.eks. afstand til naboer, særligt farlige stoffer, diffuse kilder)?
 • Hvilken støjemission vil der være fra aktiviteten, og er der særlige forhold, der skal tages hensyn til (f.eks. særligt støjende aktiviteter og placering af disse, afstand til naboer). Støjende aktiviteter kan f. eks. være ventilationsanlæg, afkast, kompressorer, varelevering og -udlevering, højtryksrensere, knuseanlæg, håndtering af varer udendørs mm.?
 • Hvilke affaldsfraktioner vil blive genereret, og hvordan tænkes de forskellige affaldsfraktioner håndteret og bortskaffet?
 • Hvilke overvejelser er gjort med hensyn til tiltag, der kan forebygge emissioner (støj, luft, affald mm.) og energi- og ressourceforbrug?
 • Er der eventuelt konstateret jord- og grundvandsforurening på det areal, I vil bebygge?
 • I hvilket omfang er der drikkevandsinteresser, der skal tages hensyn til?
 • Er der risiko for, at I med jeres nye aktiviteter kan påvirke særligt miljøfølsomme områder (et habitatområde eller bilag IV-arter), se evt. i afsnittet om habitatreglerne
 • Rummer planlægningen for området bindinger, der skal tages hensyn til (eksempelvis beskyttelseslinjer for natur og fortidsminder samt kirkebyggelinjer, fredninger og beskyttet natur)?
 • Er der fredede fortidsminder eller beskyttede sted- og jorddiger på området, og vil det være relevant at kontakte det lokale kulturhistoriske museum med henblik på oplysning om arkæologisk kulturarv på området?

Du skal være opmærksom på de regler, der gælder om offentlighed og fortrolighed i kommunikationen med myndighederne. Du kan læse mere om dette i afsnittet om høring og offentlighed.

Senest opdateret d. 27-06-2014