1.1.9 Tjekliste til brug ved ansøgning om miljøgodkendelse

 

 

 

 

 

Egne bemærkninger

Ja

Nej

Henvisning til Godkendelsesvejledningen

(Godk.vejl.) og anden vejledning

Lovgrundlag
GBK: nr. 2080 af 15/11/2021

Kontakt din myndighed i god tid og bed eventuel om en forhåndsdialog

 

 

 

1.1 Før du skriver ansøgningen

Kap. 3

Før mødet med din myndighed skal du have klarlagt, hvor stor kapaciteten er for den virksomhed eller udvidelse, som du ønsker godkendt er. 

 

 

 

1.1.5 Indledende drøftelse med myndigheden

 

Du kan finde hjælp til opgørelse af kapacitet her

5.3.1 Hvornår er der godkendelsespligt?

 

Planforhold
I kommuneplanen eller i lokalplanen kan der fx være bestemmelser om, hvor der må ligge forurenende virksomheder, og hvor langt forskellige typer af virksomheder skal ligge fra boligområder eller naturområder.

Godkendelsesplig-tige industrivirk-somheder vil typisk skulle placeres inden for byzone i områder, der er udlagt til erhverv.

I særlige tilfælde kan virksomheder placeres i landzonen.

 

 

 

1.1.3 Planer for området

”Vejledning om landzone-administration Planlovens §§ 34-38”.

 

 

 

Mbl. 34, stk. 6

 4

Er det ansøgte omfattet af bilag 1 eller bilag 2 til miljøvurderingsloven?

Hvis virksomheden/ projektet skal miljøvurderes, kan du forvente en sagsbehandlingstid på et år.

 

 

 

1.1.7 Forhold til andre regler

vejledning om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøvurderingsloven

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Kan det ansøgte berøre Natura 2000-områder, naturbeskyttelses-områder (§3) og/eller bilag IV-arter?

 

 

 

1.1.7 Forhold til andre regler

 

Risiko

Hvis virksomheden/ projektet er omfattet af  risikobekendtgørelsen, kan du forvente en forlænget sagsbehandlingstid.

 

 

 

1.1.7 Forhold til andre regler

Godk. Vejl 5.9 Risikovirksomheder

Risikohåndbogen

 

 7

Beskyttelseslinjer

 

 

 

1.1.7 Forhold til andre regler

Miljøstyrelsens hjemmeside om Bygge- og beskyttelseslinjer

 

Spildevand 

  • Direkte udledning til recipient er en del af miljøgodkendelsen
  • Tilslutning til offentligt renseanlæg kræver tilladelse hos kommunen. 

 

 

 

Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om

spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1) § 4

Bekendtgørelse omspildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 9

Særlovgivning, det kan eksempelvis være nedenstående bekendtgørelser:

VOC-bekendtgørelsen

Bek. om mellemstore fyringsanlæg

Bek. om affaldsforbrænding

Bek. om store fyringsanlæg

Bek. om maskinværksteder

Bek. om deponeringsanlæg

 

 

 

Miljøstyrelsens hjemmeside Lovgrundlag

 

 

 10

Er der jordforurening – V1 eller V2 kortlægning?

 

 

 

Miljøstyrelsens hjemmeside om forurenede og muligt forurenede grunde

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord