1.2.4 Etablering

Du må ikke påbegynde drifts- eller bygningsmæssige ændringer eller udvidelser, før miljøgodkendelsen foreligger, eller før der er givet særskilt dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.

Eksempler på godkendelsespligtige drifts- eller bygningsmæssige ændringer eller udvidelser kan være:

  • Hvis du flytter rundt på nogle aktiviteter inden for virksomhedens område, så nogle naboer påvirkes mere ved at flytte støjkilder tættere på naboboliger.
  • Overgang fra et-holds drift til to-holds drift.
  • Hvis du forøger affaldsmængden eller ændrer affaldets indhold af forurenende stoffer.

Hvis de drifts- eller bygningsmæssige ændringer eller udvidelser ikke medfører forøget forurening, er der ikke godkendelsespligt.

Myndigheden kan dispensere, så bygge- og anlægsarbejder (til anden listevirksomhed end anlæg for deponering af affald) kan påbegyndes, før der er givet miljøgodkendelse, hvis anlægget er i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 2.

Du kan finde oplysninger, om der foreligger en lokalplan eller byplanvedtægt for det pågældende område, på miljoeportal.dk.

Det er ikke tilstrækkeligt, at der foreligger en lokalplan eller byplanvedtægt. Virksomheden skal også kunne etableres inden for rammerne af denne. Du bør så tidligt som muligt få dette undersøgt, da en evt. dispensation eller ny lokalplan kan forsinke processen. Er virksomheden placeret i landzone, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler. Dem kan du læse mere om i afsnittet forholdet til planområdet.

Du skal oplyse det forventede tidspunkt for start af bygge- og anlægsarbejder, ligesom du skal oplyse afslutning af disse. Oplysningerne kan have betydning for godkendelsesmyndighedens bedømmelse af ansøgningens aktualitet.

Senest opdateret d. 27-06-2014