1.2.1 Indhold i miljøansøgning

Indholdet i en ansøgning om miljøgodkendelse af noget nyt eller af udvidelser og ændringer af eksisterende afhænger af, om ansøgningen vedrører en virksomhed eller aktivitet som omfattes af bilag 1 eller bilag 2. Det er derfor vigtigt at have afklaret hvilket listepunkt, dit projekt er eller bliver omfattet af. Listepunktet er betydende for hvilke oplysningskrav, der gælder.

Du kan se de forskellige listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2, der omfatter en række virksomhedstyper og aktiviteter, som kan give anledning til væsentlig forurening.

Oplysningskrav

Afhængig af, hvilke listepunkter dit projekt er omfattet af, beskriver godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4, og bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvilke oplysninger du skal fremsende i forbindelse med miljøansøgningen.

En række særbekendtgørelser, eksempelvis affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om store fyringsanlæg, bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg og deponeringsbekendtgørelsen indeholder også oplysningskrav. En ansøgning om miljøgodkendelse skal suppleres med de særlige oplysninger, hvis det ansøgte omhandler de særlige aktiviteter. Endvidere indeholder VOC-bekendtgørelsen et redegørelseskrav, hvor der i ansøgningen skal redegøres for, hvordan virksomheden vil leve op til en række bestemmeler i VOC-bekendtgørelsen.

De oplysninger, du skal give i ansøgningen, gælder for alle de aktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligten for det ansøgte projekt. Det indebærer, at alle aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med listeaktiviteten, og alle øvrige forurenende biaktiviteter knyttet til projektet, omfattes af oplysningskravet. Er listeaktiviteten en biaktivitet på en virksomhed, der reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, omfatter oplysningskravet kun listeaktiviteten og de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Dette kan medføre et større oplysningskrav, end det ansøgte i sig selv ville give anledning til.

Læs mere om "teknisk og forureningsmæssigt forbundet".

Alle virksomheder skal søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. I Byg og Miljø bliver du guidet igennem ansøgningen trin for trin, men for at sikre, at du mødes af de rigtige oplysningskrav, er det vigtigt, at du har angivet de for ansøgningen korrekte listepunkter. Du kan i Byg og Miljø angive, om der er tale om en ny virksomhed eller om en ændring eller udvidelse på en eksisterende virksomhed.

Du har mulighed for at overdrage arbejdet med at søge om miljøgodkendelse til en rådgiver ved at tilknytte rådgiveren til dit projekt i Byg og Miljø. Du kan læse mere om tilknytning af rådgiver i Miljøstyrelsens trin for trin Guide til Byg og Miljø.

Ansøgninger kan inddeles i:

Samtidighed i ansøgning og i afgørelser

For virksomheder omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen er det muligt samtidigt at indsende ansøgning om godkendelse, ansøgning om en evt. spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19, stk. 1 eller 28, stk. 3, og ansøgning om vurdering af et anlægs væsentlige miljøpåvirkning (VVM-screening) i hht. reglerne herom, med den virkning, at der opstår krav om samtidighed i afgørelserne. For at opnå dette skal indsendelsen ske samtidigt via den digitale selvbetjeningsløsning, Byg og Miljø.

Såfremt virksomheden indsender de respektive ansøgninger samtidigt, forpligtes myndigheden/ myndighederne til at meddele afgørelse om miljøgodkendelse, om spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt samtidigt.

Vær dog opmærksom på at afgørelsen efter miljøvurderingsloven skal meddeles senest samtidig med godkendelsen.

Læs mere under opslaget om samtidighed.

Senest opdateret d. 17-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst