1.2.8 Oplysninger om BAT

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, BAT (Best Available Techniques).

For hovedparten af bilag 1-virksomhederne er BAT fastlagt i de BREF-dokumenter med tilhørende BAT-konklusioner, der er relevante for virksomhedstypen. For hovedparten af bilag 2- virksomheder er der fastsat standardvilkår, der tager udgangspunkt i BAT. Dette gælder også for enkelte bilag 1-virksomheder. For virksomheder, der hverken er omfattet af et BREF-dokument eller af standardvilkår, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges til at redegøre for BAT.

Du kan læse mere om BAT i afsnittet Princippet om BAT og på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der er forskel på de oplysninger, du skal vedlægge ansøgningen om BAT, afhængig af om din virksomhed er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 eller bilag 2, og om den er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår.

For virksomheder omfattet af bilag 1 uden standardvilkår

Et af oplysningskravene til ansøgningen er, at du skal redegøre for, at det ansøgte lever op til BAT. Relevante vedtagne BAT-konklusioner skal bruges som grundlag, og det skal begrundes, hvordan den valgte løsning forholder sig til BAT-konklusionerne. Hvis der ikke er en vedtagen BAT-konklusion, skal BAT-referencedokumentet  og dets konklusioner gennemgås. Miljøstyrelsen udarbejder BAT tjeklister, efterhånden som Kommissionen offentliggør vedtagne BAT-konklusioner. Hvis der findes BAT-tjeklister, kan der tages udgangspunkt i disse, således at udfyldte BAT-tjeklister som oftest udgør den krævede BAT-redegørelse. 

Du kan læse mere om BAT i godkendelsessager i afsnittet BAT i godkendelsessager, og afsnittet brug af BREF-dokumenter samt baggrund for BREF-dokumenter.

Er din virksomhed ikke omfattet af en BAT-konklusion eller et BAT-referencedokument, skal du i redegørelsen om BAT gå ud fra de kriterier, der er nævnt i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Du kan her med fordel søge supplerende oplysninger hos f.eks. egen brancheorganisation, hos andre virksomheder inden for branchen eller tilsvarende virksomheder i andre lande. Det sidste kan være aktuelt, hvis der kun er få eller ingen tilsvarende virksomheder i Danmark.

For virksomheder omfattet af bilag 2 uden standardvilkår

Har du en bilag 2-virksomhed, som ikke er omfattet af standardvilkår, skal du bruge kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, når du skal redegøre for brug af BAT. Her er der i alt 12 kriterier, som skal lægges til grund for fastlæggelse af BAT.

Det kan meget vel være, at det ikke er alle 12 kriterier, der er relevante at forholde sig til. Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt, at du skriver og begrunder dette i ansøgningen. Begrundelsen kan f.eks. tage udgangspunkt i, at et kriterium ikke kan efterleves på grund af produktionsmæssige hensyn, eller at et kriterie ikke er relevant, fordi der allerede er etableret teknologi, der forebygger uheld eller reducerer emissioner effektivt og i tilstrækkelig grad (det vil sige bedre end eller mindst lige så godt som fra tilsvarende anlæg).

Du kan søge information om BAT i BAT-konklusionerne og BREF-dokumenterne, hvis din produktion og processer er sammenlignelige. Miljøstyrelsen har udgivet rapporter, der også kan bruges som inspiration:

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen [nr. 2, 2013] om Gennemgang af BAT i 22 branchebilag indeholder inspiration til både virksomheders og myndigheders vurdering af BAT.

Orientering fra Miljøstyrelsen [nr. 4, 2014] om BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher indeholder et idekatalog med BAT-eksempler for godkendelsespligtige bilag 2-virksomheder til brug for alle de virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår. Eksemplerne udgør et hjælpeværktøj til virksomheder og myndigheder for at konkretisere, hvordan miljøpåvirkninger af luft, vand og jord kan begrænses og ressourceforbrug og affaldsmængder minimeres.

Endelig kan du også rette henvendelse til din brancheorganisation for at få supplerende oplysninger, ligesom du også kan vende emnet med myndigheden.

For virksomheder omfattet af bilag 1 eller 2 med standardvilkår gælder

Hvis din virksomhed er omfattet af standardvilkår, er der taget stilling til BAT i forbindelse med fastsættelsen af standardvilkårene. I ansøgningen skal der således ikke redegøres yderligere for dette punkt.

For standardvilkår for bilag 1 virksomheder gælder der, at såfremt der bliver offentliggjort en BAT-konklusion, efter standardvilkårene er trådt i kraft, skal virksomheden samtidig tage hensyn til BAT-konklusionen. Miljøstyrelsen vil vejlede yderligere i det øjeblik, det bliver aktuelt.

Uønskede stoffer

BAT omhandler også anvendelse af mindre skadelige og betænkelige kemiske stoffer for miljø og sundhed.

For både bilag 1- og bilag 2-virksomheder gælder, at hvis du anvender stoffer, som er optaget på listen over uønskede stoffer, skal du redegøre for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres. Der kan eventuelt være tale om helt specielle branchespecifikke forhold. Er din virksomhed omfattet af bilag 1, skal redegørelsen indeholde et resumé af de væsentligste af de alternativer, som er undersøgt.

Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning til producenter, produktudviklere, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør begrænses eller helt stoppes. Listen indeholder 40 stoffer og stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter, og som lever op til de kriterier, der er udvalgt til listen. For at tilpasse listen til danske forhold er det som udgangspunkt kun stoffer, der bruges industrielt i større mængder i Danmark, der er taget med på listen.

Senest opdateret d. 17-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst