1.2.12 Virksomhedens ophør

Når en virksomhed søger om miljøgodkendelse tænker man som oftest ikke i ophør af virksomheden, da denne som regel ikke er planlagt. Ved nedlukning af anlæg, herunder fjernelse af procesudstyr, kan der imidlertid være risiko for uheld, som kan forårsage forurening. Derfor er det vigtigt at tage højde for, hvordan ophørssituationen skal håndteres, før det måtte blive aktuelt.

I forbindelse med ansøgningen er der krav om, at virksomheden oplyser det forventede ophørstidspunkt, hvis det ansøgte projekt er midlertidigt. Dette krav gælder både bilag 1-virksomheder og bilag 2-virksomheder, herunder virksomheder som er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 

For bilag 1-virksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, er der desuden fastsat følgende oplysningskrav til ophørssituationen i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3:

  • Du skal redegøre for, om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.
  • Du skal oplyse, hvilke foranstaltninger du agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør

Der skal redegøres for disse forhold i relevant omfang, herunder:

  • Hvordan det eksempelvis sikres, at der ikke sker spild og udledning af kemikalier og affald,
  • Hvordan alle tanke tømmes,
  • Hvordan råvarer og kemikalier fjernes,
  • Hvordan alt affald bortskaffes til godkendt affaldsbehandler efter gældende affaldsregulativ.

For bilag 1-virksomheder omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed skal der redegøres for, om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15 og den gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.

Du skal forvente, at godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om, at der ved ophør af virksomhedens drift (og for bilag 1-virksomheder også i forbindelse med delvist ophør af driften), skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Ved ophør af en bilag 1-virksomhed eller ved ophør af en virksomheds bilag 1-aktiviteter, således at virksomhedens øvrige aktiviteter fortsat består, finder bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsens § 55 og Kapitel 4b i lov om forurenet jord, anvendelse.

For alle listevirksomheder gælder, at jordforureningslovens påbudsmuligheder finder anvendelse i forhold til forurening fra virksomhedens aktiviteter, herunder ophørsaktiviteter, under forudsætning af at jordforureningslovens øvrige betingelser er opfyldt.

Senest opdateret d. 17-10-2022