1.2.14 Digital ansøgning

Ansøgning om miljøgodkendelse skal indsendes til den kompetente miljømyndighed via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Dette gælder for både bilag 1- og bilag 2-virksomheder.

Hvis du er en bilag 2-virksomhed, skal du også anmelde i forhold til VVM-reglerne, og søge om spildevandstilladelse, hvis du har behov for en sådan, via Byg og Miljø.

Ansøgninger, der ikke indgives via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, afvises som udgangspunkt og vil ikke blive behandlet af myndigheden.

Kun undtagelsesvist kan en ikke-digital ansøgning accepteres. Det kan være i en situation, hvor det ud fra særlige forhold eller en samlet økonomisk vurdering kan være mere hensigtsmæssigt for myndigheden at behandle en ansøgning, selvom den ikke indgives ved digital selvbetjening.

Det vil således kun helt undtagelsesvist være muligt for virksomheder, at indgive en ansøgning eller foretage en indberetning på anden måde end digitalt.

En virksomhed kan f.eks. indgive en ansøgning på anden måde end ved digital selvbetjening, hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem har et handicap, der gør, at vedkommende ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, og der ikke er andre, der kan indgive ansøgningen eller foretage indberetningen digitalt for virksomheden.

Endvidere kan en virksomhed indgive en ansøgning på anden måde end ved digital selvbetjening i helt ekstraordinære situationer, hvor eksempelvis myndighedens digitale selvbetjeningssystem ikke er indrettet til at håndtere en bestemt situation. For eksempel hvis der ved en særlig ansøgningssituation stilles krav om to underskrifter.

Ansøgningsprocessen

Alle godkendelsespligtige virksomheder skal digitalt søge om miljøgodkendelse via Byg & Miljø.

Inden du går i gang med at oprette en sag i Byg og Miljø, kan du med fordel orientere dig i Miljøstyrelsens "Trin for trin-guide".

I guiden kan du bl.a. se, hvordan du:

  • Logger ind i Byg og Miljø
  • Opretter en sag – en ansøgning/anmeldelse
  • Vælger listepunkt, hoved- og biaktivitet og eventuelle anvendelsesområder
  • På samme tid søger om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og anmelder ift. VVM-reglerne som bilag 2-virksomhed eller maskinværksted omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen
  • Udfylder forskellige former for dokumentationskrav/oplysningskrav
  • Kan markere at du ønsker, at dine oplysninger holdes fortrolige og begrunde hvorfor
  • Tilknytter en rådgiver, kollega eller myndighed
  • Indsender ansøgningen

Ansøgningen vil automatisk blive fordelt til den kompetente miljømyndighed, når virksomheden har indgivet ansøgningen.

Virksomheden vil efter indgivelse af en ansøgning kunne følge sagens status i Byg og Miljø.

Samtidighed

Virksomheder omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, der søger om en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, har mulighed for via den digitale selvbetjening samtidig at søge om en evt. spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 eller § 28, stk. 3, og søge om evt. VVM-screening efter regler herom udstedt i medfør af planloven. Såfremt virksomheden ansøger om de pågældende godkendelser og tilladelser samtidig, vil den få de respektive afgørelser samtidigt.

Læs mere under opslag om Samtidighed i afgørelser.

Oplysningskrav

Når du indtaster oplysninger i Byg og Miljø, kan du markere, at du opfatter visse oplysninger som følsomme for virksomhedens forretning, hvis de deles med offentligheden. Du skal begrunde dit ønske. Det betyder ikke, at oplysningerne nødvendigvis vil blive holdt fortrolige, men det er en oplysning til myndigheden om at være opmærksom. Når miljøgodkendelsen bliver offentliggjort, eller hvis der anmodes om aktindsigt, vil myndigheden tage aktivt stilling til, hvilke oplysninger der i henhold til lovgivningen kan holdes fortrolige. Du kan ligeledes markere, at et oplysningskrav ikke er relevant for det, du søger om. Du skal også her begrunde, hvorfor det ikke er relevant. 

Læs mere om Partshøring og offentliggørelse. 

Læs mere om Registrering og offentliggørelse af data

Ny side d. 17-10-2022